Podmínky užívání webových stránek

Tento dokument obsahuje podmínky užívání webových stránek https://www.econata.cz (dále jen „Podmínky“).

Webové strany https://www.econata.cz (dále jen „Stránky“) vlastní společnost Econata s.r.o. , IČO 02449129, DIČ CZ02449129, se sídlem Pobřežní 249/46, Karlín, 186 00 Praha 8, Česká republika (dále jen „Econata“). Uživatelem Stránek je každá osoba, která na stránky vstoupila a užívá jejich obsah.

Před počátkem užívání Stránek je uživatel povinen seznámit se Podmínkami a jejich užíváním vyjadřuje souhlas s těmito Podmínkami. Econata je oprávněna Podmínky měnit nebo upravit bez předchozího upozornění nebo souhlasu uživatele. Uživatel je povinen se seznámit s Podmínkami při každém novém vstupu nebo užívání.

 

Podmínka užívání obsahu Stránek

Všechna práva ke Stránkám, zejména autorská práva k obsahu, rozvržení stránky, textů, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků (dále jen „Obsah“), náleží Econata, případně třetím osobám.

Uživatel je oprávněn užívat Obsah výlučně pro osobní potřebu a pro nekomerční účely. Jiné užívání se zakazuje. Uživatel není oprávněn rozmnožovat, upravovat, měnit, přetvářet či jinak zasahovat do Obsahu a tento obsah rozmnožovat. Tímto nejsou dotčena práva uživatelů dle příslušného právního předpisu.

Uživatel je oprávněn, v souladu s výše stanoveným účelem, zobrazovat stránky na obrazovce nebo displeji mobilního zařízení, může provádět tisk jednotlivých Stránek a ukládat stránky v elektronické podobě na paměťová zařízení neumožňující dálkový přístup. Uživateli se výslovně zakazuje používat Obsah Stránek v rozporu se stanoveným účelem, bez předchozího písemného souhlasu Econata.

Uživatel nesmí užíváním Stránek narušovat jejich bezpečný provoz. Je zakázáno zasahovat do Obsahu Stránek. Změna obsahu Stránek je vyhrazena Econata.

Econata neručí za nepřetržitý a bezchybný provoz Stránek. Econata také neručí za obsah stránek, které nejsou v jeho vlastnictví a uživatel je navštíví prostřednictvím odkazu na tyto stránky obsaženém na Stránkách.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Přístup na Stránky může být ze strany společnosti Econata úplně či částečně podmíněn poskytnutím osobních údajů uživatele. Pravidla užívání a ochran osobních údajů naleznete na Stránkách https://www.econata.cz/podminky-ochrany-osobnich-udaju/ Econata využívá získané osobní údaje pro své vnitřní potřeby, k pro provádění analýz a vyhodnocování rizik, sledování kvality služeb a spokojenosti uživatelů.

Používání tzv. „Cookies“

Econata používají tzv. „Cookies“. Cookie je krátký textový soubor tvořený písmeny a číslicemi, který Stránka odešle prostřednictvím uživatelova prohlížeče na pevný disk jeho počítače a umožňuje Stránce zaznamenat informace o její užívání uživatelem. Díky těmto souborům může být další užívání Stránky uživatelem jednoduší a efektivnější. Soubory Cookie jsou používány k nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu uživatelů Stránek, k ochraně dat uživatelů nebo k ukládání informaci pro účely reklamy.

Jestliže si uživatel nepřeje stahovat soubory Cookies nebo chce, aby ho webový prohlížeč informoval vždy, když dojde ke stažení Cookies, je povinen upravit možnosti nastavení svého webového prohlížeče. Zablokujete-li stahování všech Cookies, je pravděpodobně, že uživatel nebudete moci plně využít všech vlastností Stránek.

Tímto Vás v souladu se zákonem informujeme, že Econata používá Cookies.

Econata zpracovávají soubory Cookeis v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu jejich zpracování.

Cookies obsahují užitečné informace, díky které Econata zlepšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívených Stránek. Navštíví-li uživatel Stránky za použití stejného zařízení se stejným webovým prohlížečem, Cookies pomůžou zapamatovat si navštívené Stránky a jejich preferované nastavení.

Uživatel stránek může zakázat (v případě kdy nesouhlasí se zpracováním nebo chce odvolat souhlas) používání Cookies změnou nastavení používání Cookies ve svém webovém prohlížeči. Neprovede-li uživatel změnu nastavení používání Cookies, má se za to, že se zpracováním souborů Cookies společností Econata souhlasí.

Chce-li uživatel užívat Stránky bez ukládání souborů Cookiete, je nezbytná vhodná úprava nastavení webového prohlížeče tak, aby práci s Cookies nepodporoval. Upozorňujeme, že zakázaní zpracovávání souborů Cookies může ovlivnit některé funkce internetových stránek.

Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu Cookies. V obsahu nastavení webových prohlížečů můžeuživatel jednotlivé Cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Více o zákazu ukládání souborů Cookies na jednotlivých webových prohlížečích se dozvíte přímo na jejich stránkách:

 

Internet Explorer:       https://support.microsoft.com

Mozilla Firefox:         https://support.mozilla.org

Google Chorme:         https://support.google.com

Opera Software:         http://help.opera.com/

 

Econata zpracovává soubory Cookies v rozsahu nezbytném pro plnění účelu zpracování. Zpracovávány jsou dočasné i trvalé soubory Cookies. Vedle vlastních souborů Cookies Econata zpracovává soubory třetích stran. V případě zpracování souborů Cookies získaných od třetích stran se více dozvíte přímo na jejich webových stránkách.

Účelem zpracování Cookies je zejména zjišťování statistických informací, zlepšování kvality služeb, zlepšení poskytované reklamy, zlepšení vzhledu Stránek a uzpůsobení jejich provozu.

Econata zpracovává Cookies způsobem neumožňující konkrétní identifikaci uživatele.

Při zpracování Cookies nedochází k systematickému a rozsáhlému vyhodnocování osobních aspektů, založeném na automatizovaném zpracování.

 

Prohlášení o přístupnosti Stránek

Společnost Econata prohlašuje, že cílem Stránek je zajistit dostupnost jejich Obsahu a doprovodných funkcí jejich uživatelům. Econata si vyhrazuje právo omezit přístup k některému Obsahu Stránek pouze uživatelům, které splňuji předem stanovená kritéria.

Volba právního řádu a jurisdikce

Užívání Stránek v souladu s těmito Podmínkami se řídí právním řádem České republiky. Pro soudní spory, vzniklé v souvislosti s užíváním Stránek mezi Econata a uživatelem, je místně příslušný soud v České republice v souladu s českým právním řádem.

Závěrečná ustanovení

Bude-li některé ustanovení Podmínek prohlášeno za neplatné, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení Podmínek.

Podmínky jsou účinné od 25.5.2018